Shophouse picity high park

UBND Quận 12
Mức giá 55 Triệu/m2
Diện tích 60 -120 m2

Liên hệ

0902 676 929